Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2017.

Συνημμένα αναρτώνται τα κάτωθι στοιχεία :
1. Διακήρυξη [doc] [pdf]
2. Μελέτη