Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια αναλωσίμων για Η/Υ, εκτυπωτές , φαξ, φωτοτυπικών μηχανημάτων, φωτοτυπικού χαρτού, γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου 2016.