Περίληψη διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων (Είδη Αρτοποιείου).