Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων.
Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης.