Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια συστημάτων Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών 2015.