Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά της υπηρεσίας  «Επιστημονική Υποστήριξη για την Υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» της Πράξης [Εξοικονόμηση Ενέργειας Πετρουπόλεως].