Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, δια υποβολής σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου. Ενημερωθείτε από την αντίστοιχη μελέτη.