Δήμος Πετρούπολης

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται:
α) οτι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352,                  1354,1356,1357 , 1360 1362 1365του Αστικού Κώδικα.
β) οτι είναι κάτοικοι του Δήμου Πετρουπόλεως.
γ) ο βαθμός του γάμου (αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές)
4. Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι
5. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους & Ληξιαρχική Πράξη γάμου με τη λύση του γάμου στο περιθώριο ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας .
6. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα).
(Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο ο τόπος τέλεσης αυτού).
7. Παράβολο χαρτοσήμου (πράσινου χρώματος) 15 €, ένα για κάθε άδεια γάμου
8. Αποδεικτικό Κατοικίας

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Αρχεία
• Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου
• Αίτηση άδειας πολιτικού γάμου για Έλληνες πολίτες