Δήμος Πετρούπολης
Άδεια Πολιτικού Γάμου για Αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν:
1. Αίτηση
2. Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα Ελληνικά
3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά με την σφραγίδα ΑPOSTILLE (ειδική σφραγίδα που τοποθετείται από την αρμόδια υπηρεσία), ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Πρεσβεία του αλλοδαπού στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφρασή του.
4. Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα Τα ονόματα στην εφημερίδα θα πρέπει να είναι με ελληνικά γράμματα. Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου, μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού.
5. Άδεια παραμονής
6. Παράβολο Δημοσίου
7. Αποδεικτικό κατοικίας.
α) Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός.
β) Οι αλλοδαποί, προκειμένου να πάρουν άδεια για πολιτικό γάμο θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας παραμονής (άρθρο 31, παρ.2 του Ν.1975/1991).
Αρχεία
• Αίτηση άδειας πολιτικού γάμου για αλλοδαπούς που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα