Με την απόφαση 860/2013, ο Δήμαρχος Πετρούπολης Θωμάς Κοτσαμπάς ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και Αντιδήμαρχο, κ. Φιλίππου Αθανάσιο. Η θητεία του ορίζεται έως την 31.08.2014.