Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) 09 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ