Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 04 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  1ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.