Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.

Αρχεία:
Πρόκληση της  4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.