Καταργείται η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο Δημόσιο.
Καταργείται η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο Δημόσιο.

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του ψηφιακού και διοικητικού μετασχηματισμού της χώρας καταργείται η διακίνηση, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των υπηρεσιών του Δημοσίου, από την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τη θέσπιση του άρθρου 99 του Νόμου 4727/2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι Δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προετοιμασίας προς την κατεύθυνση της καθολικής διακίνησης παντός είδους εγγράφων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Υπόχρεοι φορείς για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής είναι το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Για το σκοπό αυτό καθορίζεται το email dioikitiki@petroupoli.gov.gr ως βασικό email λήψης εγγράφων – αιτημάτων, τα οποία χρίζουν διοικητικής διεκπεραίωσης.μέσω των υπηρεσιών του Δήμου και το email d.petroupoleos@kep.gov.gr για αυτά που χρίζουν διεκπεραίωσης από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Πετρούπολης.

 

 

Καταργείται η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο Δημόσιο.