Ενημερωτικό Υλικό για θέματα πρόληψης και αυτοπροστασίας από έντονα φυσικά φαινόμενα
και τεχνολογικά συμβάντα
Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα αυτοπροστασίας αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης και αποφυγής κινδύνων που προέρχονται από κλιματικούς, γεωφυσικούς ή τεχνολογικούς παράγοντες και ενδέχεται να προκαλέσουν φυσικές ή άλλες καταστροφές.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ