Δείτε την πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής, στις 08 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00

 

Αρχεία:
Πρόσκληση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.