Δείτε την πρόσκληση της μέσω τηλεδιάσκεψης,  17ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

Αρχεία:

Πρόσκληση της 17ης Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.