Στο Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες, σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε ατύχημα με κάποιο όχημα το Δήμου. Σε περίπτωση που θα θέλουν να ενημερώσουν ηλεκτρονικά, καλό θα ήταν να αναφέρουν τα εξής: Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλ σταθερό/κινητό, Διεύθυνση που έγινε το ατύχημα, Ημερομηνία/ώρα, Στοιχεία οχήματος Δήμου που εμπλέκεται (αρ. κυκλοφορίας,…