ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ Σ.Α. 194645 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 194645,1

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ.  ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ Σ.Α. 194645,1

 

  1. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΟ ΟΔΟ ΣΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 1821 ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ» (αριθ. Μελέτης 59/2022), προϋπολογισμού 4.577.580,42 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  2. CPV : 452331213.
  3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 1.661.419,39 €, ΟΔΟΠΟΙΪΑ: 835.809,80 € (Συνολικό κόστος εργασιών: 2.497.229,19 €), Γ.Ε. και Ο.Ε.: 449.501,25 €, Απρόβλεπτα: 442.009,57 €, Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε.: 160.000,00 €, Πρόβλεψη Αναθεώρησης: 142.857,10 €, ήτοι σύνολο: 3.691.597,11 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
  4. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
  5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.petroupoli.gov.gr .

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, 8 ημέρες πριν ήτοι έως  02/01/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως  05/01/2023.

Ο συστημικός αριθμός είναι 194645,1

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως την 10/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 10/01/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.380/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Β1ΒΩΞΣ-Μ3Ν).

 

Αρχεία Διαγωνισμού