Αρ. Απόφασης  Θέμα Αρχείο Διαύγεια
Φυσικό Αρχείο
 0690 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Αντιδημάρχου για χρονικό διάστημα από 8-07-2019 έως 29-07-2019 ΩΥ2ΨΩΞΣ-ΘΚ3  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019