Πρόθεση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως έντεκα (11) μήνες. Ο συμβασιούχος δεν θα δικαιούται αμοιβή κατά τη διάρκεια που δεν θα έχει αντικείμενο.
Ο Ιατρός θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
➢ Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
➢ Η απαιτούμενη άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική αρχή.
➢ Η απαιτούμενη βεβαίωση ιδιότητας μέλους του οικείου Ιατρικού Συλλόγου

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi @ petroupoli.gov.gr, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, από 14/09/2023 έως και 18/09/2023.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
➢ Τίτλοι σπουδών
➢ Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
➢ Βεβαίωση ιδιότητας μέλους του Ιατρικού Συλλόγου
➢ Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
➢ Βιογραφικό Σημείωμα

Επιλογή Υποψηφίων
Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του Αντιδημάρχου Πετρούπολης. Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο.

 

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση