Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες των οχημάτων.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 40.295,00 €  πλέον Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 49.965,80€), με κωδικούς CPV : 09211000-1, 09211600-7, 24951000-5, 24951311-8,
24957000-7.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται έως 31.12.2024.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/08/2023 στις 14:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : 23/08/2023 στις 10:00.

Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος
(Συστ. Αριθμός: 198059) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στον ως άνω σύνδεσμο.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι € 805,90 ευρώ (οκτακόσια πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά).
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 10/07/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού