Έκτακτη ρύθμιση για βεβαιωμένες οφειλές έως 100 δόσεις στον Δήμο Πετρούπολης.

Ο Δήμος Πετρούπολης καλεί τους Δημότες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να απαλλαχθούν από τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και προσαυξήσεις.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 165 Ν.4764/2020 όπως ισχύει με το άρθρ.35 του Ν4807/2021, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, ως εξής:

Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως την δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω καταβολής τέλους.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές (μισθώματα, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων, πρόστιμα Κ.Ο.Κ. κλπ) εκτός από τις οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή της χρήσης του.

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄73) ήτοι:

 • εξόφληση οφειλών εφάπαξ, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 100%
 • εξόφληση οφειλών από 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 80%
 • εξόφληση οφειλών από 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 70%
 • εξόφληση οφειλών από 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 60%
 • εξόφληση οφειλών από 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων και τόκων κατά ποσοστό 50%

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι:

 1. Οι Επιχειρήσεις-Νομικά Πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του Κορωνοϊού COVID-19.
 2. Τα Φυσικά Πρόσωπα που πληρούν μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
  α) εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή
  β) είναι άνεργοι
  γ) ενισχύθηκαν από τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  δ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθωμένων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας

Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές, που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα

 

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι όσοι υπαχθούν στην ρύθμιση θα μπορούν να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών. Για να συμβεί αυτό, ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει καταβάλει:

α)Το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ

β)Το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ

γ)Το 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή από 10.000,01 και άνω

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά.

Αν εξοφλείται τμηματικά η πρώτη δόση καταβάλλεται σε 3 εργάσιμες ημέρες από τη ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση διαφορετικά καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και πενήντα (50) ευρώ για τις επιχειρήσεις. Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 2% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη μέρα που όφειλε να καταβληθεί.

Η ρύθμιση της οφειλής ΚΑΤΑΡΓΕΊΤΑΙ:

1). Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει 3 τρεις συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή δόσης για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών

2). Δεν υποβάλλει στο Δήμο τις δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούνταν μαζί με τις δηλώσεις Φ.Π.Α και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α.

3). Έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν με την Αίτηση

Για Φυσικά Πρόσωπα:

α. Γνωστοποίηση αναστολής εργασιών της εταιρείας που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

β. Έγγραφα/Βεβαιώσεις που κατά περίπτωση βεβαιώνουν ότι οι ενδιαφερόμενοι είτε είναι άνεργοι, είτε ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, είτε είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

 

Για Νομικά Πρόσωπα:

α. Στοιχεία μητρώου ΝΠ & Επιχείρησης, από το TAXISNET

β. Δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ που να αποδεικνύει ότι, το ΝΠ ανήκει στην κατηγορία των πληττόμενων από την πανδημία

 

Προθεσμία και Τρόπος Υποβολής Αίτησης Ρύθμισης Οφειλών:

Οι δικαιούχοι της ρύθμισης μπορούν να καταθέσουν την αίτηση υπαγωγής το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (https://www.gov.gr/). Κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον Δήμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: tamiaki@petroupoli.gov.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Πετρούπολης στα τηλ: 213-2024494, 213-2024429 και 213-2024493.

 

Αρχεία: 

Αίτηση Ρύθμισης

KYA 18_440_10.03.2021