Περιληπτική διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια υλικών και οργάνων για την συντήρηση των υφιστάμενων παιδικών χαρών και των αθλοτόπων.
Αριθμός συστήματος 64053.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/10/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/10/2018 και ώρα 15:00μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 25/10/2018 και ώρα 12:00
Αρχεία:
1. Διακήρυξη
2. Μελέτη
3. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΤΕΥΔ.