Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας- Περίοδος 30/11/2015