Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία « Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού», και με διακριτικό τίτλο «Φαέθων» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ(Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών), προκηρύσσει μια (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ειδικότητας κοινωνικού λειτουργού), προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης «Φαέθων».

Απαιτούμενα προσόντα :
1.  Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμο της αλλοδαπής
2.  Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής
3.  Γνώση χρήσης Η/Υ πιστοποιημένη από επίσημα αναγνωρισμένο φορέα.

Επιθυμητά προσόντα:
Α.   Επαγγελματική εμπειρία ή πρακτική σε σχετικούς φορείς με την ψυχική υγεία κατά προτίμηση κέντρα πρόληψης, ή σε δομές ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην κοινότητα.
Β.   Θεραπεία ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη σε κάποια θεραπευτική μέθοδο
Γ.   Εκπαίδευση ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη σε κάποια θεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού κατά προτίμηση εκπαίδευση σε μοντέλο παρέμβασης σε ομάδες

Επισημάνσεις:
– απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
– Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουνπράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν:
–  Βιογραφικό σημείωμα
–  Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
–  Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών στα οποία θα αναγράφεται και ο βαθμός επίδοσης.
–  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.
–  Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.
–  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.
–  Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας στο οποίο να φαίνεται το είδος της παραχθείσας εργασίας, ο φορέας και η χρονική διάρκεια της παροχής της ως εξής:
          Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παραχθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
          Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής η αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
          Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παραχθείσας
          εργασίας.
–  Αποδεικτικά της πρακτικής όπου υπάρχει στο οποίο να φαίνεται η χρονική διάρκεια της παροχής.
–  Αποδεικτικό του φορέα εκπαίδευσης
–  Δίπλωμα Οδήγησης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στο Κέντρο Πρόληψης «Φαέθων», οδός Αγίου Νικολάου & Εφύρας 1 Ίλιον.
από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. με 13.00.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-2690011.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με βιογραφικό σημείωμα από 29 Ιουνίου 2015 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και το μέγιστο των επιθυμητών προσόντων θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από το Δ.Σ. του Κ.Π. «Φαέθων», ενώ θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ.

                                                                                      Ο
                                                            Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Π. «Φαέθων»
                                                                        Ευάγγελος Αυγουλάς
                                                                   Δημοτικός Σύμβουλος Ιλίου