Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας – Περίοδος 12/2014 (31.12.2014)