Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας- Περίοδος 09/2016.