Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (πληροφ. : 213 2024484 – 213 2024426)
 
Για έκδοση άδειας μερικής κατάληψης οδοστρώματος απαιτούνται τα εξής
 
Υποβολή αίτησης (ειδικό έντυπο) Τεχνική Υπηρεσία
Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφετε εκτός από την ακριβή διεύθυνση, η άδεια οικοδομής  και η ημερομηνία καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα γίνει η κατάληψη του οδοστρώματος.
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για διάφορες οικοδομικές εργασίες , φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π.  που απαιτούνται να γίνουν στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Η αίτηση κατατίθεται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου.