Ενημέρωση για την υποβολή δελτίου απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2025.
Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννηθέντες το έτος 2004), υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022 (από 02 Ιανουαρίου 2022 έως 31
Μαρτίου 2022).
Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές για τους διαμένοντες στο εξωτερικό, αλλά και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα www.stratologia.gr κάνοντας είσοδο με κωδικούς taxisnet και Στρατιωτικό Αριθμό.
Οι στρατεύσιμοι κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο
β) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
γ) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr)
Για περισσότερες πληροφορίες στα Κ.Ε.Π. και στο τηλ. 2131501774 στην Στρατολογική υπηρεσία Δυτ. Αττικής