Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4257/14 (ΦΕΚ 93Α/14-4-2014) με θέμα “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”  ο οποίος ρυθμίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους ΟΤΑ.  Για την υπαγωγή στη ρύθμιση, απαιτείται αίτηση του οφειλέτη  η οποία υποβάλλεται στο Δήμο το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών, από τη δημοσίευση του  νόμου (έως 14/8/2014).
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.