Δείτε την πρόσκληση της 7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 31 Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Αρχεία:
Πρόκληση της  7ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.