Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 09 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Αρχεία:
Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.