Ο Δήμαρχος Πετρούπολης διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για προμήθεια εξοπλισμού (απορριματοφόρων, ανατρεπόμενου φορτηγού, κάδων βιοαποβλήτων και κάδων ανακύκλωσης) για ) για το έργο «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πετρούπολης(ΥΠΟΕΡΓΑ: 1,2)»
Εκτιμώμενης αξίας: 809.100,00 Ευρώ, και συνολικής αξίας με το ΦΠΑ (συντελεστής 24%) 1.003.284,00 €.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 15-09-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 8-10-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, εκτός ΦΠΑ. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημαρχείο Πετρούπολης, Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 Τηλ.: 213.2024409,456, e-mail:supplies@petroupoli.gov.gr.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06-09-2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Επίσης το κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.petroupoli.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ η παρούσα θα αναρτηθεί και στην διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και σε τρεις εφημερίδες.

Αρχεία:
Περιληπτική Διακήρυξη
Μελέτη Προμήθειας 
Αναλυτική Διακήρυξη