Εφημερίδα της Υπηρεσίας

 Στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» θα δημοσιεύονται γενικώς τα διοικητικά έγγραφα της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση οτι θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται στο ν. 2472/1997, που θα περιέχουν την παρακάτω θεματολογία:

Κανονιστικές διοικητικές πράξεις
Ατομικές διοικητικές πράξεις
Εκτελεστές διοικητικές πράξεις
Διαπιστωτικές – βεβαιωτικές
Πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Προμήθειες – συμβάσεις
Προσλήψεις / Διορισμοί
Πρακτικά συλλογικών Οργάνων
Κανονισμοί Εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας
Εκθέσεις εισηγητικές, επιθεωρήσεων & ελέγχων 
Μελέτες – Στατιστικά στοιχεία
Απαντητικά έγγραφα με περιεχόμενο ερμηνευτικό ή διευκρινιστικό