Δήμος Πετρούπολης

Στις 11 Φεβρουαρίου 2020 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 1/2020 πράξη της, εισηγείται την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πετρούπολης, έτους 2020.

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 01/2020