Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος πυροπροστασίας.

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής βάση των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται στην υπ αριθμ 18/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. του Δήμου για την “Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος πυροπροστασίας” προϋπολογισμού 54.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ).
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ Πέμπτη 30/04/2020
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 76-78 ΤΚ 13231 μέχρι την Παρασκευή 08/05/2020 ή μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Δευτέρα 11/05/2020 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 15:00, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78. Τηλ.: 213 2024409 – 213 2024456, ΦΑΞ: 213 – 2024418
αρμόδια υπάλληλος κ Παπαδοπούλου Φανή
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. Οικονομική Προσφορά
5. ΤΕΥΔ.