Με την 759/2020 Απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζονται τα εξης:

Α. Τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου κ. Θεόδωρου Λάππα, ως Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού & Ψηφιακής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης, με θητεία από 16/09/2020 μέχρι 15/09/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

– Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και γενικότερα τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης.
– Τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Οργάνωσης.
– Τη συνολική εποπτεία της λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση
των καθηκόντων του

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Θεόδωρου Λάππα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.