Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας- Περίοδος 05/2016.