Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για ανάδειξη αναδόχου για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές(χρήσης 2015).