Στις 09 Σεπτεμβρίου 2022 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 6/2022 πράξη της, εισηγείται το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος για το έτος 2023,  το οποίο θα συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη σχετική γνωμοδότηση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, από το Οικονομικό Παρατηρητήριο Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

 

 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 06/2022