“Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 31478/01.09.2021 και 31887/06.09.2021 Αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου και Μεταβίβαση της άσκησης των Αρμοδιοτήτων”

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ – ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Από τη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα του τμήματος Παιδείας
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα του τμήματος Παιδικών Σταθμών
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή των πράξεων που αφορούν σε θέματα του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας (πλην αυτών που αφορούν στα ΚΑΠΗ και στα θέματα πολιτικής ισότητας των φύλων), όπως αυτές, οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων, που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΛΗΣ – ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΗ
Από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Δραστηριότητας
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα του τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Προστασίας των Καταναλωτών
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα του τμ. Χορήγησης Αδειών Εμπορικών – Γενικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Λοιπών Αδειών

Από τη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
– τη μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας και συγκεκριμένα αυτών που άπτονται σε θέματα των ΚΑΠΗ. Κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν στις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, όπως αυτές, οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν και στα πλαίσια των Νόμων, Διαταγμάτων & Υπ. Αποφάσεων.

3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ – ΑΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού, τμήμα Μισθοδοσίας κι Ασφάλισης Προσωπικού, τμήμα Διοικητικό, τμ. Δημοτικής Κατάστασης, τμ. Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων).

Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, τμήμα Προμηθειών, τμήμα Αποθηκών και Διαχείρισης Υλικών, τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου) εκτός της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες παραμένουν στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,
όπως αυτές, οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.

– Επίσης, μεταβιβάζει το σύνολο των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία και ευθύνη καλής λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.

4. ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΧΙΔΟΥ – ΕΜΜΙΣΘΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Από τη Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα του τομέα Πολιτισμού και Νεολαίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ – ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (τμ. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού – Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων
– Εκτέλεσης Τεχν. Έργων, Τμήμα Υδραυλικών Έργων και Οδοποιίας – Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας, τμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών Δόμησης, τμ. Ηλεκτρολογικό και Δημ. Φωτισμού, τμ. Τεχνικών Συνεργείων και Εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας, τμ.
Ηλεκτ/κών μελετών και έργων – Έκδοσης αδειών, μεταφορών και εγκαταστάσεων
– Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.

6. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΕΜΜΙΣΘΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΠ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Από τη Διεύθυνση ΚΕΠ
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ (τμ. Εξυπηρέτησης Πολιτών, τμ. Εσωτερικής Ανταπόκρισης).

Από το Αυτοτελές τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Οργάνωσης
– τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα του Αυτοτελούς τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Οργάνωσης.

Από τη Διεύθυνση Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής
-τη μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας που άπτονται σε θέματα της πολιτικής ισότητας των φύλων, της απασχόλησης και της στήριξης της εργαζόμενης μητέρας και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, όπως αυτές, οι παραπάνω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.

Επίσης, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της εποπτείας και την ευθύνη καλής λειτουργίας του Ληξιαρχείου.

7. ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΜΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου
-τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα των τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου (τμ. Αποκομμιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών, τμ. Καθαρισμού – Φύλαξης κτιρίων και Κοινόχρηστων χώρων, τμ. Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, τμ. Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, τμ. Δημιουργίας και Συντήρησης Πρασίνου, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.

8. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ – ΑΜΙΣΘΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Από τη Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας
-τη μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και κατά συνέπεια την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν σε θέματα του τομέα Αθλητισμού, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως ισχύουν.

 

Επίσης, σχετικά με τους ανωτέρω ορισμένους Αντιδημάρχους, ισχύουν τα κάτωθι:
• Άμισθοι Αντιδήμαρχοι ορίζονται ο κ. Θεόδωρος Λάππας και ο κ. Στυλιανός Χρυσικός
• Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
• Ανατίθεται σε όλους η αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων, σύμφωνα με το Ν.Δ. 321/82.
• Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
• Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
• Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φώτιος Χριστόπουλος.