Τμήμα Τεχνικών συνεργείων & εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας

 
– Συντονίζει και εκτελεί, επικουρούμενο από το Τμήμα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, συντηρήσεων δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων, εκτέλεσης τεχνικών έργων, τις εργασίες που εκτελούνται από προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο ή προσλαμβάνεται για το σκοπό αυτό (έργα αυτεπιστασίας) και οι οποίες αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και επισκευή των κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου, σχολικών μονάδων καθώς και των κοινοχρήστων χώρων.
– Συντονίζει και εκτελεί, επικουρούμενο από το Τμήμα υδραυλικών έργων και οδοποιίας, συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, τις εργασίες αρμοδιότητας Δήμου που εκτελούνται από προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο ή προσλαμβάνεται για το σκοπό αυτό (έργα αυτεπιστασίας) και οι οποίες αφορούν την κατασκευή συντήρηση και επισκευή των οδών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων, δικτύου και εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης.
– Αναλαμβάνει την εγκατάσταση και αποξήλωση εξεδρών για τελετές στις διάφορες εορτές.
– Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού,  συντηρήσεων δημοτικών κτηρίων και κοινοχρήστων χώρων, εκτέλεσης τεχνικών έργων.
Επίσης το Τμήμα τεχνικών συνεργείων και εκτέλεσης έργων αυτεπιστασίας πρέπει να:
– Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
– Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενη¬μέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στον Προϊστάμενο της Δ/νσης.
– Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους νόμους, Προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, εγκυκλίους- οδηγίες.
– Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.