Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

– Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και  μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των υφιστάμενων χώρων πρασίνου  του Δήμου και της δημιουργίας νέων.
– Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου ( τεχνικά μέσα , εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα  κλπ).
– Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.
– Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου  για την περαιτέρω βελτίωσή τους.
– Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου και δημιουργίας νέων ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα  κλπ).
– Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
– Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
– Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου  του Δήμου.
– Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις  και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και της δημιουργίας νέων χώρων.
– Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της  συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας και της δημιουργίας νέων χώρων.
– Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των  τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία  του Τμήματος.
– Καταγράφει και  συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.
– Μεριμνά για  την συντήρηση των χώρων πρασίνου των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου.
– Οργανώνει, σε συνεργασία με τους μαζικούς φορείς της πόλης, προγράμματα αναδάσωσης στον ορεινό όγκο της πόλης.