Τμήμα Παιδικών Σταθμών

Σχεδιάζει και λαμβάνει μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι παιδικοί σταθμοί θα καλύπτουν τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας, όλων των εργαζομένων (μισθωτών και αυταπασχολούμενων), καθώς  και των ανέργων, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες.
– Κάθε νέος Παιδικός ή Βρεφονηπιακός Σταθμός που θα ιδρύεται θα αποτελεί, χωρίς νέα τροποποίηση του ισχύοντος ΟΕΥ , Γραφείο του Τμήματος   Παιδικών Σταθμών με Προϊστάμενο  Γραφείου που θα ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος σε συνεργασία με το Διευθυντή της Υπηρεσίας , και θα ασκεί καθήκοντα των ίδιων αρμοδιοτήτων .
– Εισηγείται και μεριμνά για την πρόσληψη επαρκούς μόνιμου προσωπικού, επιστημονικά καταρτισμένου, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.
– Προγραμματίζει, συντονίζει, οργανώνει και εποπτεύει την πορεία του Παιδαγωγικού- Εκπαιδευτικού έργου σε συνεργασία με τους Βρεφονηπιοκόμους και τους Εκπαιδευτικούς συνεργάτες.
– Προβάλλει το παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό έργο και προάγει την εικόνα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ,μέσα από σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας και προβολής ,όπως η προβολή μέσω ηλεκτρονικής και έντυπης ενημέρωσης ή δημιουργία εντύπου των Σταθμών κλπ., όπως και μέσα από κάθε ενημερωτική, εορταστική και πολιτιστική εκδήλωση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
– Υποβάλλει στο τέλος της χρονιάς στην Διεύθυνση έκθεση για τα προβλήματα των Σταθμών και προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία τους.
– Μεριμνά και συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Προσωπικό των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών προκειμένου να συγκεντρώνονται οι πρότυπες εργασίες των Παιδαγωγών και να αξιοποιούνται αναλόγως.
– Εισηγείται στη Διεύθυνση τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο ,προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και η τοποθέτηση ή μετακίνηση του προσωπικού αυτού
– Μεριμνά και επιμελείται σε συνεργασία με τους Παιδαγωγούς   για τη σωστή εφαρμογή των σύγχρονων απόψεων της Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
– Συντάσσει διαιτολόγιο σε συνεργασία με τους Παιδιάτρους και τους υπεύθυνους των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
– Εισηγείται την επιμόρφωση του προσωπικού των  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών  και συμμετέχει στην υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων, κύκλων σπουδών κλπ, παιδαγωγικού περιεχομένου.
– Συμμετέχει ως συντονιστής στις επιτροπές παιδαγωγών που ως έργο έχουν τις προτάσεις για το αναλώσιμο και μη αναλώσιμο παιδαγωγικό υλικό που είναι απαραίτητο στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
– Προτείνει να οργανωθούν και διαμορφωθούν οι χώροι των    Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σύμφωνα με τις παιδαγωγικές ανάγκες σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες
– Επιλαμβάνεται θεμάτων και εισηγείται την εφαρμογή τους ,όσον αφορά στην πραγματοποίηση σεμιναρίων και διαλέξεων προς τους γονείς .
– Παρακολουθεί την εξέλιξη των θεωριών των επιστημόνων της αγωγής που αφορούν την προσχολική ηλικία, επίσης μεριμνά να συγκεντρώνει και να αξιοποιεί τις έρευνες και τις μελέτες και τις πάσης φύσεως υλικό που αφορά τα παιδαγωγικά προγράμματα και ενημερώνει το Παιδαγωγικό Προσωπικό.
– Προτείνει τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και παιδαγωγικών εκδηλώσεων προς όφελος των παιδιών ,των γονέων και του προσωπικού.
– Φροντίζει για την ανταλλαγή επισκέψεων, απόψεων και γνώσεων για το συντονισμό του έργου των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
– Συνεργάζεται με άλλους φορείς για την εφαρμογή παιδαγωγικών προγραμμάτων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
– Οργανώνει, επιβλέπει  ,καθοδηγεί  και υποστηρίζει  με κάθε πρόσφορο μέσο τις εργασίες του προσωπικού του τμήματος έτσι ώστε  να διεκπεραιώνονται αποτελεσματικά, σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό της δράσης της Διεύθυνσης  και με τον ειδικότερο προγραμματισμό δράσης του Τμήματος και τις κατευθύνσεις της Διοίκησης
– Μεριμνά για την  τήρηση των από του νόμου προβλεπόμενων βιβλίων- εντύπων και λοιπών δικαιολογητικών που αφορούν στην διαχείριση των εφοδίων ,υλικών και αναλωσίμων.
– Συντάσσει τα  προβλεπόμενα   έγγραφα  για την εισαγωγή θεμάτων στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου
– Ελέγχει την εισαγωγή – εξαγωγή και  καταγράφει τα υλικά  στα προβλεπόμενα βιβλία αποθήκης.
– Ελέγχει και παρακολουθεί τα αποθέματα των  αποθηκών ,σε συμφωνία με τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
– Εκδίδει μηνιαίες  καταστάσεις  των αποθεμάτων σε επίπεδο  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σε ενοποιημένο επίπεδο για την άμεση ενημέρωση των τηρουμένων υπόλοιπων των αποθηκών.
– Διενεργεί κάθε προκαταρκτική ενέργεια   σχετικά με την προμήθεια όλων των εφοδίων, υλικών και αναλωσίμων για τις ανάγκες και την καλή λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
– Καταγράφει τα πάγια στοιχεία και είδη  εξοπλισμού,  και παρακολουθεί τις  νέες  αγορές ή και καταστρέφει υλικά , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε συνεργασία με τους Παιδικούς Σταθμούς.
– Προγραμματίζει τις ανάγκες σε  εφόδια, υλικά αναλώσιμα και λοιπά πάγια στοιχεία των Παιδικών Σταθμών σε ετήσια ή και συχνότερη βάση.
– Προγραμματίζει και ελέγχει τις μόνιμες εγκαταστάσεις  των Παιδικών Σταθμών και εισηγείται  για τη συντήρησή τους και την εκτέλεση τεχνικών εργασιών που αφορούν σε επισκευές, παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις οποιασδήποτε μορφής και η μεριμνά  για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων.
– Συμβουλεύει για την τακτοποίηση και τη διατήρηση των προμηθειών και για τη γενικότερη διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας στις αποθήκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος.


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123