Τμήμα Ηλεκτρολογικό & δημοτικού φωτισμού

 
– Φροντίζει την αντικατάσταση των χαλασμένων και καμένων λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού.
– Γενικά επιμελείται, συνεργαζόμενο με τα άλλα Τμήματα της Δ/νσης (όταν απαιτείται), για τη  συντήρηση και επισκευή του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, του ηλεκτροφωτισμού πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, του ηλεκτροφωτισμού αθλητικών κέντρων και παιδικών χαρών, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών και πολιτιστικών κτηρίων και σχολείων.
– Ενημερώνει εγκαίρως τη ΔΕΗ για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
– Επιμελείται, συνεργαζόμενο με το Τμήμα υδραυλικών έργων και οδοποιίας, συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, για την απρόσκοπτη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών της πόλης.
– Φροντίζει, επικουρούμενο από το Τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και έργων, έκδοσης αδειών μεταφορών και εγκαταστάσεων, κατάρτισης τεχνικού προγράμματος, για την υλοποίηση των μελετών κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα δημοτικά κτίρια και σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και πλατείες, για την έκδοση εγγράφων και πιστοποιητικών για την ηλεκτροδότηση κτηρίων αθλητικών εγκαταστάσεων, πλατειών, γεωτρήσεων και κοινοχρήστων χώρων.
– Μεριμνά, πάλι με τη βοήθεια του παραπάνω Τμήματος για τη σύνταξη μελετών  προμήθειας του ηλεκτρολογικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην εκτέλεση των προγραμματισμένων έργων.
– Παραλαμβάνει άμεσα ή δια μέσου του Προϊσταμένου της Δ/νσης, τις εντολές από τη Διοίκηση του Δήμου για διάφορες εκδηλώσεις και μεριμνά για την άρτια ηλεκτροδότηση και μικροφωνική κάλυψη αυτών.
– Αναλαμβάνει την φωταγώγηση, τον ηλεκτρικό διάκοσμο και τον σημαιοστολισμό του Δήμου στις θρησκευτικές και εθνικές εορτές.
– Μεριμνά για την συγκέντρωση και επαναφορά στο Δήμο όλων των συσκευών και εργαλείων που χρησιμοποιεί για κάθε εκδήλωση.
Επίσης το Τμήμα ηλεκτρολογικό και δημοτικού φωτισμού πρέπει να:
– Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία κατά λόγο αρμοδιότητας.
– Συγκεντρώνει και καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενη¬μέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στον Προϊστάμενο της Δ/νσης.
– Ενημερώνεται και εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία των αντικειμένων αρμοδιότητάς του και τηρεί αρχείο αυτής με τους νόμους, Προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, εγκυκλίους- οδηγίες.
– Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.
 


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123