Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού για το Α’ Τρίμηνο έτους 2019.