Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού για το διάστημα 01/01-15/02/2019.