Δημοσίευση πρόθεσης επαναληπτικής δημοπράτησης δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο:
«MEΛETH ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”»
Προϋπολογισμού : 278.200,63 € (με το Φ.Π.Α.)

 

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να επαναπροκηρύξει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο «MEΛETH ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “ΘΕΡΙΝΟΣΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”» (αριθ. Μελέτης 43/2021), προϋπολογισμού 278.200,63€,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 224.355,35 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών με τα απρόβλεπτα:
1. 759,42€ για μελέτη κατηγορίας (16) Μελέτες Τοπογραφίας
2. 75.590,71€ για μελέτη κατηγορίας (6) Αρχιτεκτονικές Μελέτες
3. 12.951,11€ για μελέτη κατηγορίας (7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
4. 32.741,83€ για μελέτη κατηγορίας (8) Στατικές Μελέτες
5. 56.890,52€ για μελέτη κατηγορίας (9) Μελέτες Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές
6. 9.010,20€ για μελέτη κατηγορίας (14) Ενεργειακές Μελέτες
7. 4.816,97€ για μελέτη κατηγορίας (25) Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου
8. 2.330,86€ για μελέτη κατηγορίας (28) Μελέτες Συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων και 29.263,74€ για απρόβλεπτες δαπάνες.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των ανωτέρω κατηγοριών.
Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020 και από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους (ΜΙS: 5085306/ΣΑ: ΕΠ0851 2021 ΕΠ08510045) και από το Δήμο Πετρούπολης με Κ.Α. 64-7411.0003. Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020».

 

Αρχεία 

Ανακοίνωση πρόθεσης επαναδημοπράτησης έργου.