Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου με αξιολόγηση μελέτης (άρθρο 50 του Ν. 4412/2016)
Έργο : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ»

Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την μελέτη και κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ» (αριθ. Μελέτης 35/2021) σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 50 του Ν. 4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Αρχεία 

Ανακοίνωση πρόθεσης δημοπράτησης έργου.